Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

 

Statutární zástupce:

P. František Kantár, SVD

Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov

Brodská 460

756 04 Nový Hrozenkov

tel.: +420 736 522 834

e-mail: favelkekarlovice@ado.cz

_

Kontaktní osoba pro korespondenci a misijní dobrodince:

P. Ján Rušin, SVD

Římskokatolická farnost

Halenkov 66

756 03 Halenkov

tel: +420 736 501 959

e-mail: jankorusin@gmail.com

 

Číslo účtu: 1422579379 / 0800 vedený v České spořitelně v Karolince

Statistika

TOPlistModlitby

Se svatým Arnoldem Janssenem

Modleme se:

Svatý Arnolde, oroduj za nás, abychom dosáhli vroucí lásky k Vtělenému Slovu a upřímnou oddanost misijnímu dílu Církve. Pomáhej nám budovat rodiny a společenství, ve kterých vládne láska, spravedlnost a vzájemné sdílení se.

Pomáhej nám prohlubovat naši horlivost, rozehřej naše srdce, abychom mohli chápat a obejmout všechny národy světa. Světlo Božího Slova a moudrost Ducha Svatého ať osvítí svět a očistí naše srdce, aby se rozšířilo Kristovo království až do končin světa. Amen.

 

Se svatým Josefem Freinademetzem

Modleme se:

Svatý Josefe, oroduj za nás, aby naše srdce byly vždy pozorné a plné lásky k bratrům a sestrám. Dej nám odvahu poslouchat a odpovídat na volání Pána.

Pomáhej nám odevzdávat náš život v pokorné a velkodušné službě všem, které potkáme, bez ohledu na jejich jinou barvu tváře, jinou kulturu, jiné náboženství. Uděl nám milost radovat se z daru různosti, neboť my všichni patříme do jedné lidské rodiny, která je povolána být navždy blažená v nebeské vlasti. Amen.

 

S našimi mučedníky

Všemohoucí a věčný Bože, tys dal blahoslaveným mučedníkům Ludvíkovi, Aloisovi, Stanislavovi a Jiřímu milost trpět pro Krista. Pomož naší slabosti a dopřej nám milost, abychom ve svém životě hrdě vyznávali Tvé jméno a jako oni neváhali zemřít. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, který Bůh a s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

Za misionáře

Božský misionáři, Ježíši Kriste, následujíc svatou Terezku

obětuji ti všechny své myšlenky, skutky i trápení

pro tvoji větší čest a slávu a za spásu duší

zvláště za svého misionáře …,

aby byl svatým misionářem, aby měl úspěch v díle

za rozšíření tvého království ve všech zemích.

Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni

a aby přišli k poznání pravdy.

Prosíme Tě, pošli dělníky na svou vinici, dej jim milost, aby horlivě ohlašovali tvé Slovo

a aby tě uznaly všechny národy jako Spasitele tvého milovaného Syna,

který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

Litanie k svatému Arnoldovi a Josefovi

Pane, smiluj se - Pane, smiluj se

Kriste, smiluj se - Kriste, smiluj se

Pane, smiluj se - Pane, smiluj se

 

Otče na nebesích, Bože, - smiluj se nad námi

Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi

Duchu, Svatý Bože, - smiluj se nad námi

Svatá Trojice, jeden Bože - smiluj se nad námi

 

Svatá Maria, Matko Boží – oroduj za nás

Svatý Josefe, pěstoune Krista a ochránce Církve – oroduj za nás

Všichni svatí apoštolové a misionáři – orodujte za nás

Všichni Boží andělé a svatí – orodujte za nás

 

Svatý Arnolde Janssene a Jozefe Freinademetzi, - orodujte za nás

Mužové velké víry

Mužové vroucí modlitby

Mužové hluboké pokory

Věrní Ježíšovi učedníci

Věrní hlasatelé Evangelia

Neúnavní dělníci na spáse lidstva

Velcí ctitelé Božského srdce

Horliví ctitelé Ducha Svatého

Vroucí ctitelé Panny Marie

Vše jste konali pro slávu Boží

Ustavičně jste hledali vůli Boží

Vždy jste souhlasili s vůlí Boží

Ochotně jste přijímali námahy a utrpení

Snášeli jste výsměch a pokoru pro Krista

Nesli jste kříže jako učedníci ukřižovaného Pána

 

Slituj se Pane nad námi – prosíme Tě vyslyš nás

Abychom lépe poznali Boží lásku

Abychom ve zkouškách neztráceli naději

Abychom vždy měli sílu plnit Boží vůli

Abychom poslouchali Boží Slovo a uskutečňovali ho

Abychom přistupovali k lidem s úctou

Abychom se navzájem snášeli v lásce

Abychom si znovu a znovu odpouštěli

Abychom si vážili lidí jiných kultur a náboženství

Abychom pracovali na spáse pro všechny lidi

Abychom vyznávali víru, i když se nám vysmívají

Abychom milovali svatou Církev a zůstali jí věrni

 

Beránku Boží, který snímáš hřích světa – slituj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hřích světa – vyslyš nás Pane

Beránku Boží, který snímáš hřích světa – smiluj se nad námi.

 

P: Svatý Arnolde a Josefe, orodujte za nás,

V: Abychom se stali hodni Kristových přislíbení.

 

P: Modleme se.

Dobrý Bože, svatý Arnold Janssen a Josef Freinademetz, plni síly Ducha Svatého, ohlašovali lidem radostnou zvěst o tvojí nesmírné lásce, dej nám, prosíme, abychom i my mohli na jejich přímluvu přivádět jiné k víře v tvoji lásku, kterou jsi nám zjevil v Ježíši Kristu, tvém Synu, který je Bůh a s tebou žije a kraluje v jednotě s Duchem Svatým po všechny věky věků. Amen.